Prohibition of Artist

ຫ້າມສິລະປິນ ມີ ພຶດຕິກໍາ ດັ່ງນີ້ : ປະດິດແຕ່ງ ຫຼື ນໍາເອົາສິລະປະການສະແດງ ທີ່ເປັນພິດໄພ, ເຊື່ອມຊາມ, ຊອດກະຈາ, ລາມົກອະນາ ຈານ, ລົບລູ່ ແຕະຕ້ອງເຖິງກຽດສັກສີ ຂອງບຸກຄົນອື່ນ, ກະຕຸ້ນຄວາມຮຸນແຮງ, ອາຊະຍາກໍາ,...

The National Artist definition

ສິລະປິນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ຜູ້ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດຂັ້ນສູງສຸດ ໂດຍການຮັບຮອງຂອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ສິລະປິນແຫ່ງຊາດ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້: ເປັນຜູ້ມີຄຸນສົມບັດ, ສິນທໍາ, ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ; ...

Group of Artist

ສິລະປິ່ນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສິລະປະການສະແດງ ແບ່ງອອກເປັນ ສາມ ປະເພດ ຄື: 1. ສິລະປິນອາຊີບ ສິລະປິນອາຊີບ ແມ່ນ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສິລະປະການສະແດງ ປະເພດຕ່າງໆ ເປັນອາຊີບຕົ້ນຕໍ ເຊັ່ນ: ກອງສະແດງທີ່ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ຫຼື ເອກະຊົນຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານວິຊາການ, ບຸກຄະລາກອນ,...

Type of Performance art

ສິລະປະການສະແດງ ຕົ້ນຕໍ ມີ ດັ່ງນີ້: 1. ການຂັບ, ລໍາທ້ອງຖິ່ນ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ເພງຮ້ອງ; 2. ດົນຕີ ພື້ນເມືອງ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາກົນ; 3. ການຟ້ອນ ພື້ນເມືອງ, ຊົນເຜົ່າ, ລາວສະໄຫມ ແລະ...

Prohibition of printing

ຫ້າມໂຮງພິມ, ຮ້ານພິມ ແລະ ຮ້ານອອກແບບພິມມີການກະທໍາດັ່ງນີ້: ພິມເກີນ, ພິມ ຫຼື ອອກແບບພິມ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມສັນຍາ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັບສໍານັກ ພິມ ຫຼື ເກັບຮັກສາໄວ້ ຫຼື ນໍາເອົາໄປຈໍາຫນ່າຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; ນໍາເອົາປື້ມ, ສິ່ງພິມອື່ນ ມາພິມໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງ ການ -...

Handicraft and its importance

ຫັດຖະກຳ  ແມ່ນ ຂະບວນການຜະລິດ ຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ຊຶ່ງນຳໃຊ້ແຮງງານທີ່ມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ພູມປັນຍາ ຂອງຄົນເປັນຕົ້ນຕໍ ເພື່ອສ້າງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມປານີດງົດງາມ, ມີຄຸນຄ່າສູງທາງດ້ານສິລະປະວັດທະນະທຳ, ເສດຖະກິດ ແລະ ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວ. ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫັດຖະກຳ ພາກທີ1; ມາດຕາທີ 2 ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ PDF...

SMEs promotion in Laos

The main SMEs promotion activities comprised of: 1. Creating an enabling environment; 2. Accessing to finance; 3. Policy on customs and taxation; 4....

Prohibition for Entrepreneur in Laos

The prohibitions for entrepreneurs are to do not: 1. Provide false information concerning the status of their business; 2. Falsify, misrepresent...

Categories of SME in Laos

The small and medium sized enterprises are classified into three categories as follow: 1. SMEs operating in production of commercial...

What is SME ?

The small and medium sized enterprise (SMEs) are independent enterprises that are legally registered and operated according to the...