ຫ້າມໂຮງພິມ, ຮ້ານພິມ ແລະ ຮ້ານອອກແບບພິມມີການກະທໍາດັ່ງນີ້:

  1. ພິມເກີນ, ພິມ ຫຼື ອອກແບບພິມ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມສັນຍາ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັບສໍານັກ ພິມ ຫຼື ເກັບຮັກສາໄວ້ ຫຼື ນໍາເອົາໄປຈໍາຫນ່າຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
  2. ນໍາເອົາປື້ມ, ສິ່ງພິມອື່ນ ມາພິມໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງ ການ – ພິມຈໍາຫນ່າຍ;
  3. ພິມປຶ້ມ, ສິ່ງພິມອື່ນ ທີ່ຖືກສັ່ງໃຫ້ ຢຸດພິມ, ເກັບກູ້, ຢຶດ, ຫ້າມຈໍາຫນ່າຍ ແລະ ທໍາລາຍຖິ້ມ;
  4. ນໍາເຂົ້າ, ນໍາໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ເຄື່ອງພິມ ຫຼື ເຄື່ອງອອກແບບພິມທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ;
  5. ນໍາອອກ ປື້ມ, ສິ່ງພິມອື່ນ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພິມຢູ່ພາຍໃນ ໄປພິມຢູ່ຕ່າງປະເທດ;
  6. ອອກແບບພິມທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ແຕະຕ້ອງເຖິງກຽດສັກສີຂອງຊາດ, ຂອງຜູ້ນໍາ,ບັນພະບູລຸດ, ຄວາມສາມັກຄີຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ອື່ນໆ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພິມຈຳໜ່າຍ, ພາກທີ 4, ມາດຕາທີ 53

ສາມາດດາວໂຫຼດ PDF file ໄດ້ທີ່:  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພິມຈຳໜ່າຍ