Khomsavath Apayavong

Profile Information

  • From the Sector:   Lao Individual (Freelance)
  • Full Name in English:   Khomsavath Apayavong
  • Full Name in Lao:   ຄົມວະຫວັດ ອະໄພຍາວົງ
  • Preferred Name:   ອຈ. ຂົມ
  • Gender:   Male
  • E-mail:   khomsavath1953@gmail.com

Biography

ເມັດເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງເສັ້ນ, ເສັ້ນຕໍ່ກັນກາຍເປັນພາບ
ສະນັ້ນບໍ່ແປກຫຍັງທີ່ເມັດຈະຮວມໂຕກັນກາຍເປັນພາບສະເໝືອນຈິງ
ທີ່ສາມາດສື່ໄດ້ເຖິງຄວາມໝາຍ, ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມຊົງຈຳຂອງສິລະປິນ
ທີ່ຢາກຖ່າຍທອດໄປເຖິງຜູ່ທີ່ຮັບຊົມຮູບແຕ້ມນັ້ນໆ