Eastern art Gallery

Profile Information

  • From the Sector:   Lao Company
  • Full Name in English:   Eastern art Gallery and Academy
  • Full Name in Lao:   ໂຮງຮຽນສອນແຕ້ມຮູບ eastern Art Gallery and Academy
  • Preferred Name:   Eastern art Gallery
  • Gender:   Other
  • E-mail:   paul.phothyzan@gmail.com

Biography

ໂຮງຮຽນເຮົາເນັ້ນໜັກ ເພື່ອສ້າງເສີມທັດສະໃຫ້ແກ່ນ້ອງທາງດ້ານການສ້າງເສີມ ສິນລະປະ ໃນທາງການແຕ້ມຮູບ ເພື່ອເປັນການສ້າງເສີມຈິນຕະນາການ ແລະຝືກສະມາທິໃຫ້ແກ່ນ້ອງ ແລະບຸກຄົນທົ່ວໄປທີ່ສົນໃຈໃນງານສິນລະປະການແຕ້ມ ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາຍັງເປັນພື້ນທີ່ໃນການວາງສະແດງຜົນງານໃຫ້ແກ່ສິນລະປິນ ທີ່ຕ້ອງການຈັດວາງສະແດງຜົນງານຂອງຕົນເອງ