ມາເບິ່ງກັນວ່າເງື່ອນໄຂໃນການຈົດສິທິບັດຂອງຊັບສິນອຸສາຫະກຳມີຫຍັງແນ່?

ເນື້ອໃນຢູ່ໃນ ພາກທີ 3, ໝວດທີ1, ມາດຕາທີ 12

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ

ສາມາດດາວໂຫຼດຮູບໄດ້ທີ່ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1egegZyqdpB5YhxnE0Nur2D7pcOvEnc7T